Gwarancja – zasady

KARTA GWARANCYJNA

DeskaMarzeń Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ulica Grzybowska 80lok82, NIP 5272950333 udziela pełnej 2 letniej gwarancji na wyprodukowane i sprzedawane systemy desek tarasowych i ogrodzeniowych nazywanych dalej „produktami” w zakresie i na warunkach zawartych w poniższej gwarancji. Dodatkowo Producent obejmuje systemy 15-letnim okresem gwarancyjnym w zakresie odporności na butwienie i gnicie. Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje jedynie terytorium Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii, Ukrainy, Rosji i Stanów Zjednoczonych Ameryki.

WARUNKI GWARANCJI

1. Przedmiotem gwarancji są: – wady materiałowe mające charakter pęknięć wzdłużnych, występujących w wielu miejscach, wskazujące na osłabienie materiału na całej powierzchni deski, – wady materiałowe mające charakter deformacji w przestrzeni pomiędzy legarami tj. zapadnięcia i wybrzuszenia desek o amplitudzie przekraczającej 5 mm (warunek uznania reklamacji to właściwie rozmieszczone legary) – zachowanie właściwości mechanicznych kompozytowych desek tarasowych.
2. Warunkiem gwarancji jest stosowanie się do zaleceń producenta odnoszących się do konserwacji, sposobu użytkowania produktu oraz jego montażu zgodnie z instrukcją i obowiązującymi normami budowlanymi.
3. Zgłoszenie reklamacji musi zostać przesłane pisemnie do siedziby Producenta w terminie 7 dni od wystąpienia wady. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie do 14 dni od daty jej zgłoszenia. Warunkiem niezbędnym dla rozpatrzenia reklamacji jest załączenie kompletnej dokumentacji reklamacyjnej w skład, której wchodzą: dowód zakupu, opis wady produktu w formie pisemnej i dokumentacja zdjęciowa pozwalająca na jednoznaczną identyfikację wady produktu.
4. Producentowi przysługuje prawo do oględzin miejsca zamontowania produktu, w celu zbadania i ustalenia wystąpienia reklamowanej wady. Producent uprawniony jest do żądania od Kupującego przedstawienia dodatkowych informacji związanych z zaistnieniem wady, jeżeli to konieczne dla oceny zasadności zgłoszonej reklamacji. Bezzasadna odmowa oględzin kompozytowych desek tarasowych w miejscu ich montażu bądź bezzasadna odmowa przedstawienia dodatkowych informacji związanych z powstaniem wady, skutkuje nieuwzględnieniem roszczenia reklamacyjnego.
5. W przypadku uwzględnienia reklamacji Producent zobowiązuje się do dostarczenia produktów mających zastąpić produkty wadliwe na koszt własny. Producent zastrzega sobie prawo doboru produktów zamiennych niezbędnych do naprawy gwarancyjnej.
6. Kupujący zobowiązany jest do przygotowania/spakowania do odbioru reklamowanego materiału oraz stworzenia warunków umożliwiających odbiór.
7. Gwarancja obejmuje elementy systemu tarasowego i ogrodzeniowego, producent nie zwraca kosztów montażu.
8. Dokonanie napraw we własnym zakresie, bez uprzedniego uznania reklamacji przez Producenta potwierdzonego na piśmie, powoduje utratę uprawnień z tytułu gwarancji.
9. Producent nie odpowiada za szkody powstałe wskutek nieprzestrzegania ustalonego zakresu temperatur dla montażu i użytkowania produktów. Zalecany zakres temperatur podczas montażu produktów wynosi od +5°C do + 25°C, zakres temp. Podczas użytkowania wynosi od -30°C do +40°C. 10. Producent nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas nieprawidłowego transportu, składowania i wadliwego montażu oraz nieodpowiedniego użytkowania bądź konserwacji elementów systemu.
11. Gwarancja nie obejmuje: – uszkodzeń spowodowanych ekstremalnymi warunkami pogodowymi (gradobiciem, huraganem, klęską żywiołową), – uszkodzeń wynikłych na skutek pożaru i uderzeń ciał obcych, – uszkodzeń wywołanych działaniem czynników zewnętrznych w tym mechanicznych np. twardych lub ostrych przedmiotów, pazurów zwierząt, na skutek przesuwania po deskach przedmiotów, uszkodzeń mechanicznych wynikających z działania obciążeń udarowych, – uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, zarówno zamierzonych jak i niezamierzonych w szczególności wskutek użycia nadmiernej siły.
12. Gwarancja nie obejmuje różnic w wymiarach produktów nieprzekraczających 1% rozmiaru, odbarwień kolorystycznych powstałych na skutek zabrudzeń bądź oddziaływania substancji, które nie powinny wchodzić w kontakt z produktem, różnic w fakturze i kolorze poszczególnych elementów systemu, które mogą wystąpić w obrębie różnych partii produkcyjnej. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia spowodowane wadami konstrukcji, w tym konstrukcji budowlanych, na których zostały zamontowane produkty, lub które mogły mieć wpływ na ich uszkodzenie.
13. W przypadku desek poddanych końcowym procesom obróbki tj. szczotkowaniu lub szlifowaniu dopuszcza się tolerancję o wartości do 10% w zakresie wykonania obróbki na całości powierzchni deski. Do wartości tej nie wlicza się przestrzeni zagłębień pomiędzy ryflami na stronie szeroko ryflowanej.
14. Gwarancją nie są objęte zmiany koloru, będące naturalnym procesem starzenia w wyniku wystawienia produktu na działanie promieni UV oraz wody. Dotyczy to w szczególności: zmian koloru i zmian wymiarów wynikających ze specyfiki wyrobu określonej w Aprobacie Technicznej ITB AT-15-8855/2015. 15. Producent nie pokrywa żadnych dodatkowych kosztów czy strat związanych ze stosowaniem jego produktów.
16. Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty i urazy wynikające z błędów montażu.
17. Gwarancja nie ogranicza, nie wyłącza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie KODEKSU CYWILNEGO (Dz. U. Nr.141, poz. 1176).
18. Okres gwarancji liczy się od momentu wydania i fizycznego odbioru produktu.
19. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługuje jedynie w wypadku pełnego uregulowania należności względem dystrybutora z tytułu sprzedaży produktu.
20. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszej gwarancji jest prawo polskie.
21. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby Dystrybutora. Postanowienie to nie dotyczy sporów, w których stroną jest konsument.
22. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w swoich produktach bez uprzedzania.